شعرِ آتنا سلیمانی

می ترسی به من نگاه کنی؟
سرِصبحی, می ترسی؟
من که می بوسم و اجابت نمی کنم.
اصلاً چرا باید نگاه کنی؟

... »