دن‌کیشوت در بالکان | اسماعیل کاداره | ترجمه بهار احمدی‌فرد

هفتادسال پیاپی کمونیست‌ها رهبران غربی را به دن‌کیشوت بودن متهم کردند. غربی‌ها هم در پاسخ استالینی‌ها را دن‌کیشوت خطاب کردند {…} همان‌طور که می‌بینید دن‌کیشوت بازنده همیشگی بوده است؛ زیرا سیاستمدارانی که نامش را بر زبان می‌رانند ابداً با او هم‌تراز نیستند و ذره‌ای از اصالت او را در وجود خود ندارند. اسماعیل کاداره در…