همزیستی و همزیستان، زیست‌بوم شناسی بدون جهان | تیموتی مورتون | ترجمه فرشاد سنبل‌دل

آنچه ما بدان نیازمندیم زیست‌بوم شناسی بدون حضور طبیعت است؛ مانع غائی در مقابل محافظت از طبیعت همانا تصوری از طبیعت است که ما به آن ایمان‌داریم.  اسلاوی ژیژک، در دفاع از علل گمشده اخلاق زیست‌محیطی، بسته به ایده‌هایی که درباره زندگی وجود دارد، گهگاه به‌صورت آمیخته با «جهان» خارج شکل می‌گیرد. از منظر ترور…