اولیس، نظم و اسطوره | تی. اس. الیوت | ترجمه محسن ملکی

مقدمه مترجم: الیوت در نوامبر سال ۱۹۲۳ مقاله‌ای درباره رمان اولیس نوشت با نام «اولیس، نظم و اسطوره». این مقاله کوتاه اهمیت بسیار زیادی دارد و تقریباً در تمام کتاب‌هایی که درباره جویس نوشته‌شده به آنچه الیوت در این مقاله «روش اسطوره‌ای» می‌نامد، اشاره‌ای هرچند مختصر می‌شود. در این مقاله یکی از مؤسسان ِمدرنیسم مستقیماً…