ایده کمونیسم: جورجو آگامبن

ایده کمونیسم: جورجو آگامبن

ترجمه آرشام استادسرایی؛ در پورنوگرافی، آرمان‌شهرِ (utopia) جامعه بی‎طبقه (classless society) و تمایز و اختلافاتِ [یا: تفاوت] طبقاتی از طریقِ صفاتِ نخراشیده کاریکاتوری در کنشی جنسی، تجلی می‌یابد. هیچ کجای دیگر، حتی در مبدل پوشی‌های یک کارناوال، نمی‌توان چنین اصرار لجوجانه‌ای را یافت که بر نشانه‌های معرف طبقه شده است، آن‌هم در وهله‌ای که هم‌زمان، به ناهمگون‌ترین و نامتجانس‌ترین روش‌ها، هم از ایستار و موقعیتِ [طبقاتی] آنها پا فراتر می‌گذارد و هم آنها را خنثی کرده و بی‌اثرشان می‌سازد.

... »