مفهوم آیرونی

عنوان این سخنرانی «مفهوم آیرونی» است[۱]؛ این عنوان را از کیرکگور وام گرفته‌ام؛ کسی که بهترین کتاب موجود را درباره آیرونی نوشته است، کتابی با

... »