گفت وگو با شکوفه آذر

از اتفاقات مهم ادبی امسال در عرصه رمان ایرانی ٬ فینالیست شدن رمان «اشراق درخت
گوجه سبز » نوشته شکوفه آذر در جایزه بوکر بین المللی بود. به این بهانه گفتگویی
شکوفه آذر انجام دادیم. این گفتگو به خواست خانم آذر به صورت کتبی انجام شد. از
ایشان به خاطر دقت نظر و حوصله اید که در پاسخ ها به خرج دادند سپاسگزارم.

... »