لحظه برهنگی روایت گری و بدن پیتر بروکس ترجمه نازنین دیهیمی

لحظه برهنگی، روایت‌گری و بدن

تن ما همیشه با ماست هرچند توضیح چگونگی این رابطه هرگز کار
راحتی نبوده است. در برداشتها و استعاره های مختلفی می شود گفت
که ما، درون تن خود هستیم، یا مالک آن ایم، با جسم مان یکی یا از آن
بیگانه شده ایم.

... »