آراء تئودور آدرورنو در باب هنر | مایکل کلی| ترجمه میثم سامان پور

تفکر انتقادی در هنر صرفاً یکی از روش‌های تفکر در باب هنر نیست. در واقع این که تفکر و تئوری در باب هنر و یا هر چیز دیگر طبقه‌بندی شود، یعنی برنده‌ترین ایده‌ها و تئوری‌ها تنها به یکی از این دسته‌ها و طبقه‌ها پایین کشیده شود نوعی عمل ایدئولوژیک به نفع ایده‌ها و تفکرهای پزیتیویستی…