پیش درآمدی بر رابطه حاکم و محکوم به‌مثابه استعاره جنسی در آثار رضا براهنی

منا طالشی؛ براهنی در جلد ۳ «طلا در مس»، در مصاحبه‌ای که با او صورت گرفته، سخن از این می‌گوید که بهتر است نسل‌های جدید به تفکر درباره اساطیر و ریشه‌های ایرانی روی بیاورند تا بتوانند دارایی‌های همه اعصار را در زمان حال منفجر کنند و از بحران‌های شکل‌گرفته در زمانه ما عبور کنند

... »
لحظه برهنگی روایت گری و بدن پیتر بروکس ترجمه نازنین دیهیمی

لحظه برهنگی، روایت‌گری و بدن

تن ما همیشه با ماست هرچند توضیح چگونگی این رابطه هرگز کار
راحتی نبوده است. در برداشتها و استعاره های مختلفی می شود گفت
که ما، درون تن خود هستیم، یا مالک آن ایم، با جسم مان یکی یا از آن
بیگانه شده ایم.

... »