کوتاه درباره سلینجر

وحید پاک طینت، نویسنده رمان «دوال پا » و «مجموعه
رمان » درباره سالینجر و شمیم بهار مصاحبه ای با روزنامه
اعتماد انجام داده است، اما آنچه ازکاردرآمده و نشر یافته،
گفت وگوی برش خورده ایشان، هم زمان با حذف سؤال ها و
به شکل مقاله است. سوای اعتراض پذیرفته نویسنده به
حذف بخشی ازنظرهایش درباره شمیم بهار و تغییر ماهوی
مصاحبه به مقاله، باید خاطرنشان کرد، رویکرد ریتوریک،
نوشتار شناسانه و نحوه چفت وبست مفاهیم و قبض و بسط
ایده ها، اساساً در یک مصاحبه با مقاله متفاوت است و تغییر
ماهوی مصاحبه به مقاله از دیدگاه عموم نویسندگان
نمی تواند پذیرفته باشد .

... »