پرسش از وضعیتِ «ماقبل ‌بودلری» شعر مدرن فارسی | امین حدادی

دیری است که اثرکتاب مهم «بر مزار هدایت» به جان همه‌مان نشسته است. از آن زمان تا به حال کتاب‌های بسیاری پیرامون هدایت و مدرنیته در ایران به چاپ رسیده است؛ بی‌آنکه اغراق کرده باشم، اکثرشان یا بسط ایده‌هایی است که اسحاق‌پور در بر مزار هدایت پرداخته یا به‌نحوی از صورت‌بندی مفهومی او مُلهم است؛…