آیا تن بی‌جان ما هم به حاکمان تعلق دارد؟ | مهدی فاتحی

چه تیمارستان، چه اردوگاه کار اجباری، چه تن زنانه همه محلی است برای بروز و نشان قدرت و خشونت، و قلمرو حاکمیتی که نه‌تنها تا زنده است تن را از آن خود می‌داند بلکه جسد ما، نوع مردن، تدفین و زندگی بعدی‌مان هم قلمرو حکومت اوست.

... »