پاهای کنتس

در تعدادی از عکس‌ها در فضای تئاترگونه‌ی استودیو، او عکسی متشابه از خودش را، در کادر قرار می‌داد، که حالتی از تصاویر مکرر تا بی‌نهایت به تصویر جدید می‌دهد. تصویر در تصویر، انگار که بخواهد خودش تفسیری از نمایشی شدنش ارائه دهد. در یک سری دیگرِ عکس‌ها- مشهورترین آنان-او چشمش را در میان پاسپارتویِ مشکی…