پاهای کنتس

در تعدادی از عکس‌ها در فضای تئاترگونه‌ی استودیو، او عکسی متشابه از خودش را، در کادر قرار می‌داد، که حالتی از تصاویر مکرر تا بی‌نهایت

... »