عکسی به‌رغم خود

این متن به‌واقع ترجمه‌گونه‌ای است از متنی که اصلاً به فرانسوی، در حال و هوایی زیاده هگلی، نوشته شده و دو سال پیش به چاپ رسیده است. بعضی تعمدها و تمهیداتِ زبانی که در متن فرانسوی هست ناگزیر در این نسخه ازدست‌رفته. همچنین ثقل کلام در فارسی بیش از آنی شده که در فرانسوی هست. نشانی متن اصلی.

... »