نئولیبرالیسم و پورنوگرافی

فرِد بِی‌تینگر، ترجمه سامی آل‌مهدی؛ نئولیبرالیسم، در مقایسه با مرحله پیشینی کاپیتالیسم، آن‌چنان میل را واپس‌ نمی‌زند ، بلکه از میل برای افزایش تولیدگریِ کارگرانش استفاده می‌کند. هربرت مارکوزه این پدیده را، در اروس و تمدن ، «اصل کارایی» خواند، که هم‌نهادی کاپیتالیستی برای اصل واقعیت فروید است. تا آنجا که میل تولیدگر است، تا آن‌جا که کارگر را به کار بیشتر ترغیب می‌کند، حتی گاهی بدون این‌که دستمزدی دریافت کند، میل «خوب» است. سودمندی فضیلتی شخصی است. هرشخص باید تولیدگر باشد و میل‌اش را به سمت کارش مهار کند تا بیشتر تولید کند.

... »

سوگ به‌مثابه منشأ دینامیزم داستان

حتی بدون در نظر گرفتن این شبکه نمادهای موازی، سوگ شخصیت در این اثر، سوگی پویا است. سوگی که به داستان جهت می‌دهد و شخصیت را به حرکت از وضعیتی به وضعیت دیگر وا می‌دارد. وضعیت دوّم، اگرچه باز در قلمرو سوگ است، به لحاظ مسیری که شخصیت طی کرده با وضعیت اول کاملاً هم‌ارز نیست.

... »