محمدعلی سپانلو؛ خون بیدارباش شعر | امیرحسین خورشیدفر

۲۰ تیر ۱۳۹۰ محمدعلی سپانلو شاعر بلندآوازه، مترجم، آنتالوژیست و پژوهشگر ادبی ۷۱ ساله ازجمله چهره‌های تکرارناپذیر ادبیات ماست. گذشته از اهمیت او در حیطه شعر و ادبیات، سپانلو همچنین به‌تمامی واجد آن شرایطی است که بر سازنده یک چهره عمومی یا در لفظ انگلیسی “”public figure است. به این معنی که نماینده یک دوران،…