هندرسون چگونه قهرمانی است | استفانی اس. هالدرسون | ترجمه آرزو دهقانی

از کتاب قهرمان در داستان‌های آمریکایی ساختار سفرِ قهرمانانه در صفحه آغازین کتاب هندرسون شاه باران عجیب و مشکوک به نظر می‌رسد. همه‌چیز خیلی شسته‌رفته و تمیز است. تکمیل، صیقل‌خورده و تمام و کمال. قبل از این‌که صفحه تمام شود خواننده می‌داند (چون خودِ قهرمان کلمات را می‌نویسد) قهرمان به سفری رفته و بازگشته و…