طرحی درباره پرسش از وضعیت ماقبل بودلری شعر فارسی | فرزاد عظیم‌بیک

حاشیه‌ای بر مقاله امین حدادی دوست عزیز مسئله‌ی شما پیرامون بازخوانی اساسی و بنیادین شعر نوگرای فارسی و فهم نسبیِ موقعیت کنونی ما در آن، موضوعی است که گمان می‌برم می‌بایست محل بحث‌وجدل بسیاری از دست‌اندرکاران شعر امروز باشد. منظور هم روشن است: شاعران و منتقدان. کسانی که محصول کارشان برای توده‌ی مردم قابل خواندن…