حسین ایمانیان، منتقد در این جستار به میانجی رمان «درعین‌حال» نوشته جدید محمد قاسم‌زاده که در خارج از ایران منتشرشده است به‌نقد و مطالعه رابطه داستان و تاریخ در ادبیات امروز ایران می‌پردازد.