ژرژ باتای

ژرژ باتای

ژرژ باتای (۱۹۶۲-۱۸۹۶) نویسنده تابوشکن و فیگور برجسته جریان روشنفکریِ ادبیات فرانسه در قرن بیستم است که با مارکی دو ساد و نیچه مقایسه می‌شود. باتای مقاله‌ها، رمان‌ها و اشعاری نوشت و بی‌پرده به آن دسته غرایز انسانی پرداخت که تمدن، اخلاقیات و مذهب، مذمومشان می‌دارند.