مکانیسم‌های حافظه و فراموشی | امیرحسین خورشیدفر

به‌هرحال از من خواستند درباره حافظه و شهر حرف بزنم و طبعاً من پذیرفته‌ام که اینجا هستم.. بنابراین کوشش خواهم کرد این دو را در مقام یک مواجهه فرمال، یک مسئله ادبی طرح کنم. از پیش بگویم هیچ همدلی با دریافت رایج نخواهم داشت. در بخش اول مقدماتی از موضوع خواهم گفت. و بخش دوم درباره «ویژانی» خواهم گفت که باختین آن را از ترکیب دو کلمه ساخته است

محمدعلی سپانلو؛ خون بیدارباش شعر | امیرحسین خورشیدفر

۲۰ تیر ۱۳۹۰ محمدعلی سپانلو شاعر بلندآوازه، مترجم، آنتالوژیست و پژوهشگر ادبی ۷۱ ساله ازجمله چهره‌های تکرارناپذیر ادبیات ماست. گذشته از اهمیت او در حیطه شعر و ادبیات، سپانلو همچنین به‌تمامی واجد آن شرایطی است که بر سازنده یک چهره عمومی یا در لفظ انگلیسی “”public figure است. به این معنی که نماینده یک دوران،…