نفی طبیعت ژرژ باتای

نفی طبیعت

در این مقاله که از کتاب مهم «تاریخ اروتیسسیم» باتای انتخاب‌شده این پرسش طرح می‌شود که چرا انسان متمدن از طریق پنهان کردن یا انکار عملکردهای طبیعی بدنش مثل عادت ماهانه یا مدفوع به «نفی طبیعت» خود دست می‌زند.

... »

ترس از ویروس کرونا: سه نقد لکانی

گردآوری و ترجمه: سامی آل‌مهدی؛ «در چرخه‌ای شرور و کژتاب، محدود کردن آزادی که توسط دولت‌ها تحمیل می‌شود، به‌عنوان میلی برای امنیت پذیرفته شده است، میلی که توسط همان دولت‌هایی به‌وجود آمده که اکنون برای ارضای‌اش مداخله می‌کنند.»

... »