سرزمین هرز

‏«سرزمین هرز» که به‌حق یکی از مهم‌ترین آثار ادبیِ مدرن قرن بیستم قلمداد شده، آمیزه‌ی غریب، ژرف، سیاه و ‏گزنده‌ای از افسانه‌های فرهنگِ انگلیسی، آثار ماندگارِ ادبیاتِ غرب، آموزه‌های هِندوئیسم، و جامعه‌ی بریتانیای ‏معاصر خود (۱۹۲۲) است که لحن و بیانی در نوسان میان هجو و اِنذارهای پیامبرانه را با تغییراتِ ناگهانی و ‏گُنگِ راوی و مکان و زمان همراه می‌کند و شمایل‌های نامتجانسی را در قالب پیوند ظریفی در دلِ این سرزمینِ ‏هرز احضار می‌کند.

... »

اولیس، نظم و اسطوره

الیوت در نوامبر سال ۱۹۲۳ مقاله‌ای درباره رمان اولیس نوشت با نام «اولیس، نظم و اسطوره». این مقاله کوتاه اهمیت بسیار زیادی دارد و تقریباً در تمام کتاب‌هایی که درباره جویس نوشته‌شده به آنچه الیوت در این مقاله «روش اسطوره‌ای» می‌نامد، اشاره‌ای هرچند مختصر می‌شود.

... »