ماشینِ دفع‌الوقت: دیکنز و کلاف گوریدۀ قانون و گناه

رمان «خانه قانون‌زده» نشان می‌دهد نشان دهد که به قول راوی داستان، «تمدن و بربریت دوشادوش هم بر این جزیره متفرعن و لاف‌زن گام برداشته‌اند»، او با این طرح خود نشان می‌دهد که راوی تاریخ ستمدیدگان راوی شکست‌هاست(چنانکه منتقدی بیان کرده، «بلیکهاوس نمایشگاهی است از شکست‌های اجتماعی انگلستان دورۀ ویکتوریا»)، این راوی بیش از آنکه چشم به آیندۀ پرشکوهی بدوزد که پیشرفت موردنظر شاهزادٔ انگلستان در مقابل چشمان وقزدۀ افراد مجسم می‌کند، باید به قفا بنگرد و ببیند که چگونه تاریخ بی‌وقفه مخروبه تلنبار می‌کند.

... »