دامن‌گشودن خلأ و شاعران ناممکن

«ای همه خلق جهان خاموش هیچ این‌جا دارد می‌هیچد». ضیاء موحد، «می‌توانست نباشد» «زیرا که شعر گفتن کاری است ناممکن ای شاعران ممکن» ضیاء موحد،

... »