درباره میلان کوندرا | ایتالو کالوینو | ترجمه بهار احمدی‌فرد

مخالفتم با کوندرا دو بخش دارد: اصطلاح شناختی و متافیزیکی. مخالفت اصطلاح شناختی من ازآن‌روست که کوندرا تنها یکی از معانی کیچ را در میان معانی بسیارش طرح می‌کند. ولی کیچی که ادعا می‌کند بی‌پرواترین و مذموم‌ترین افکار روشن‌فکری را با اجرای ساده و پیش‌پاافتاده بازنمایی می‌کند خود جلوه‌ای از سلیقه نازل عوام است. این نسخه کیچ، درواقع خطر کمتری از نوع دیگرش دارد، ولی باید حواسمان باشد آن را پادزهر ندانیم. مثلاً، به نظرم اصلاً پذیرفتنی نیست اگر بخواهیم تضاد کامل با کیچ را در تصویر زن برهنه‌ای بجوییم که کلاه مردانه روی سر دارد.

... »