چرخه‌ی معیوب: سرگردانی دوسالانه‌ها | در حاشیه‌ انصراف‌های اخیر از هشتمین بینال ملی مجسمه‌سازی | امیرعلی قاسمی

حرکت‌های پیشین برای باز تأسیس چیزی به‌عنوان «دوسالانه»‌ی تهران عمدتاً تا به امروز به شکست منتهی شده‌اند و دلیل آن‌هم ساختار «تفرقه بینداز و حکومت کن» کارگزاران فرهنگی این چند دهه است که محصول آن ده‌ها انجمن است که با یکدیگر رقابت‌های سطحی و بین‌شان شکاف‌هایی عمیق دارند. هر چه تک‌روتر، مجیزگوی‌تر و لابی مدارتر، موفق‌تر و مستحق پروژه‌های بیشتر.

... »