سرزمین هرز

‏«سرزمین هرز» که به‌حق یکی از مهم‌ترین آثار ادبیِ مدرن قرن بیستم قلمداد شده، آمیزه‌ی غریب، ژرف، سیاه و ‏گزنده‌ای از افسانه‌های فرهنگِ انگلیسی، آثار ماندگارِ ادبیاتِ غرب، آموزه‌های هِندوئیسم، و جامعه‌ی بریتانیای ‏معاصر خود (۱۹۲۲) است که لحن و بیانی در نوسان میان هجو و اِنذارهای پیامبرانه را با تغییراتِ ناگهانی و ‏گُنگِ راوی و مکان و زمان همراه می‌کند و شمایل‌های نامتجانسی را در قالب پیوند ظریفی در دلِ این سرزمینِ ‏هرز احضار می‌کند.

... »