{…} کسی که به قفا می‌نگرد و زندگی‌اش را از نظر می‌گذراند چه‌بسا متوجه شود که کم‌وبیش همۀ الزامات ژرف‌تری که در مسیر زندگی‌اش پذیرفته و تاب آورده از کسانی سرچشمه می‌گیرد که به اتفاق نظر همگان از خصایص «شخصیت ویرانگر» برخوردارند. او روزی از روی اتفاق به این واقعیت بر خواهد خورد، شاید بر حسب تصادف، و هر چه ضربه‌ای که بر او وارد می‌شود سنگین‌تر ‌باشد، بخت او برای به تصویر کشیدن شخصیت ویرانگر نیز بیشتر خواهد بود.⁣⁣